Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over onze service kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar onze klantenservice via het contactformulier op onze website. Daarmee stelt u ons in staat om onze zorg aan u te verbeteren. Onze medewerkers zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

Geschillencommissie
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de geschillencommissie van Keurmerk.info. Hieronder staan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze geschillencommissie :

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering 
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien 
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, 
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de 
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.